jdg-i-spolka-w-polsce-zasady-opodatkowania-i-raportowania-thumbnail

JDG i spółka w Polsce: zasady opodatkowania i raportowania

Wszystko o podatkach w Polsce
Polska

 

Od lutego 2022 r. Ukraińcy mają możliwość zarejestrowania się w Polsce jako Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG).

 

Polska jest znana ze swojej aktywności zawodowej i możliwości przedsiębiorczych dla obcokrajowców. Jednoosobowa działalność gospodarcza (lub JDG) jest formą fizycznego przedsiębiorcy (PE) w Polsce i jest dostępna dla Ukraińców od lutego 2022 roku. W tym artykule przyjrzymy się głównym aspektom opodatkowania i sprawozdawczości dla JDG w Polsce.

 

Obowiązki sprawozdawcze i podatkowe w Polske

 

Zgodnie z art. 45 polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), rezydenci podatkowi w Polsce muszą złożyć zeznanie podatkowe o dochodach uzyskanych w ciągu roku podatkowego. Termin składania zeznań upływa w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznanie podatkowe złożone przed rozpoczęciem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Jeśli jest to dochód ze stosunku pracy, stawka podatku wynosi 12% dla dochodu do 120 000 PLN i 32% dla dochodu powyżej tej kwoty. Minimum niepodlegające opodatkowaniu wynosi 30 000 zł.

Jeśli jest to dochód z działalności gospodarczej, JDG musi wybrać jedną z form opodatkowania:

 

Ogólny system podatkowy (12% lub 32%):

Podstawa obliczenia podatku

Podatek

do 30 000 zł

0%

do 120 000 zł

12% minus kwota zwrotu podatku 3600 zł

ponad 120 000 zł

10 800 zł + 32% dla kwoty powyżej 120 000 zł

 1. Opodatkowanie według stawki liniowej (19%).
 2. Ryczałt (uproszczona forma opodatkowania, dla twórców oprogramowania – 12%.

 

 • Termin złożenia deklaracji i zapłaty podatku

Osoba fizyczna, która przeprowadzi się do Polski w maju 2023 r. i wybierze Polskę jako kraj z centrum interesów życiowych lub przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku kalendarzowym, jest zobowiązana do złożenia deklaracji i zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 kwietnia 2024 r.

 

 • Składki na ZUS 

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną jest zobowiązany do opłacania składek do ZUS, które składają się z dwóch głównych części:

 1. Ubezpieczenie zdrowotne (Składka zdrowotna).
 2. Ubezpieczenie społeczne, które obejmuje również:

 

 • Ubezpieczenie emerytalne (Ubezpieczenie rentowe).
 • Ubezpieczenie rentowe (Ubezpieczenie rentowe).
 • Ubezpieczenie wypadkowe (Ubezpieczenie wypadkowe).
 • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.
 • Ubezpieczenie chorobowe.
 • Wysokość składek na ZUS zależy od wybranej formy opodatkowania. 

Jeśli płacisz podatek dochodowy w systemie Ryczałt, wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne w skali miesiąca obliczana jest według wzoru „stawka podstawowa” w wysokości 9%.

Podstawowa zasada opodatkowania i raportowania dla JDG w Polsce zależy od dochodu i wybranej formy opodatkowania. Przestrzeganie obowiązków podatkowych i składek ZUS jest ważną częścią prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Specyfika obliczania składek ZUS i podatku na ubezpieczenie zdrowotne

Obliczanie składek ZUS

Wysokość stawki podstawowej ustalana jest w zależności od poziomu dochodów. Oto jak to działa:

 • Dochód do 60 000 PLN: Stawka podstawowa jest obliczana jako 60% średniego wynagrodzenia.
 • Dochód między 60 000 PLN a 300 000 PLN: Stawka podstawowa jest obliczana jako 100% średniego wynagrodzenia.
 • Dochód powyżej 300 000 PLN: Stawka podstawowa jest obliczana jako 180% średniego wynagrodzenia.

Jeśli Twój dochód przekroczy te progi, składki za poprzedni rok zostaną przeliczone.

Podatek na ubezpieczenie zdrowotne w Polske

Jeśli płacisz podatek dochodowy od osób fizycznych według skali liniowej, płacisz również składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 4,9% podstawy wymiaru, jeśli dochód pochodzi z działalności gospodarczej.

 

 • Świadczenia przez pierwsze sześć miesięcy i obniżone kwoty składek (Mały ZUS)

W przypadku składek na ubezpieczenie społeczne możesz otrzymywać zasiłek przez pierwsze sześć miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej i obniżone składki przez kolejne 24 miesiące (Mały ZUS). Jeśli nie kwalifikujesz się do zasiłku, musisz opłacać składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości co najmniej 60% prognozowanego średniego miesięcznego wynagrodzenia.

 

 • Terminy i minimalne podstawy

Składki na ZUS należy opłacać do 20 dnia następnego miesiąca. Minimalna podstawa wymiaru składek w 2023 r. wynosi 4161 zł. Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe są wyrażone procentowo i wynoszą:

 • Na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy.
 • Na ubezpieczenie rentowe – 8,00% podstawy wymiaru.
 • Na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy.
 • Na ubezpieczenie wypadkowe: stopa procentowa jest różna i zależy od liczby ubezpieczonych oraz branży, w której działa przedsiębiorca.

Dodatkowo płaci się składkę na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy — łącznie  2,45% podstawy.

Opodatkowanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce

 • Stawki podatku od osób prawnych

W Polsce ogólna stawka podatku od osób prawnych (podatek dochodowy od osób prawnych) wynosi 19%. Istnieje jednak obniżona stawka 9%, która ma zastosowanie, jeżeli dochód („nowej”, niedawno założonej) spółki ze sprzedaży, w tym kwota należnego podatku VAT, nie przekracza równowartości 2 mln EUR w PLN (9 278 100).

 

 • Okres rozliczeniowy i składanie deklaracji

Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia). Spółki mogą jednak wybrać inny rok obrotowy (np. od 1 kwietnia do 31 marca). Spółki muszą zasadniczo składać swoje zeznania podatkowe drogą elektroniczną. Roczne zeznanie podatkowe należy złożyć w urzędzie skarbowym w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

 

 • Opodatkowanie przez rezydentów podatkowych i nierezydentów

Rezydenci podatkowi w Polsce podlegają opodatkowaniu ich światowych dochodów, chyba że istnieje odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a danym krajem, która przewiduje zwolnienie zagranicznych dochodów z opodatkowania w Polsce.

 

Nierezydenci podlegają opodatkowaniu wyłącznie od dochodów uzyskanych w Polsce. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę mogą powodować, że niektóre dochody nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, niezależnie od ich źródła.

 

 • Podatek od minimalnego zysku

Od 2023 r. Polska wprowadzi podatek od minimalnego zysku, nowy obowiązek podatkowy, który dotyczy podatników deklarujących nieznaczne zyski (≤2% dochodu). Wprowadzenie tego podatku zostało odroczone do końca 2023 roku i będzie obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Minimalna stawka tego podatku wynosi 10%. Podstawa opodatkowania obejmuje:

 • 1,5% dochodu operacyjnego (innego niż zyski kapitałowe),
 • Koszty finansowania dłużnego zapłacone podmiotom powiązanym (generalnie koszty finansowania dłużnego przekraczają 30% tzw. podatkowej EBITDA, czyli miary równej zyskowi przed odliczeniem kosztów odsetek, podatków oraz amortyzacji),
 • wydatki na usługi niematerialne lub tantiemy płacone podmiotom powiązanym — ponad 3 mln PLN plus 5% tzw. podatkowej EBITDA.
 • Podatek minimalny nie dotyczy w szczególności przedsiębiorstw finansowych, start-upów, organizacji, których rentowność za którykolwiek z 3 poprzednich lat wyniosła co najmniej 2% oraz podatników, którzy odnotowali spadek dochodu o więcej niż 30%.

 

 • Jednorazowy podatek od dywidend

Od 2021 r. Polska wprowadziła nowy fakultatywny i autonomiczny system opodatkowania spółek, potocznie nazywany „estońskim CIT”. System ten ma zastosowanie do spółek akcyjnych spełniających określone kryteria i jest płatny tylko w przypadku podziału dochodu (np. w formie dywidendy). Ogólna stawka podatku od dywidend wynosi 19%, ale dla małych podatników i podatników, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą na tych zasadach, stawka ta wynosi 10% podstawy opodatkowania, a dla pozostałych podatników 20% podstawy opodatkowania.

 • Stawki podatku VAT

Standardowa stawka podatku od wartości dodanej (VAT) w wysokości 23% ma zastosowanie do większości towarów i usług. Istnieją jednak obniżone stawki VAT:

 • 8% ma zastosowanie do produktów farmaceutycznych, usług transportu pasażerskiego i towarów na potrzeby programu budownictwa socjalnego (o powierzchni nieprzekraczającej 150 metrów kwadratowych).
 • 5% dotyczy książek, czasopism, nieprzetworzonych produktów spożywczych i podstawowych produktów żywnościowych.

 

Tak więc w Polsce indywidualni przedsiębiorcy i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają różne podejście do opodatkowania i obowiązków. Spółki i JDG są opodatkowane według różnych stawek w zależności od ich dochodów, w tym podatku od minimalnych zysków. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegają ogólnej lub obniżonej stawce podatku od osób prawnych i mają możliwość stosowania specjalnego opodatkowania dywidend.

 

Biorąc pod uwagę złożoność zrozumienia wszystkich niuansów opodatkowania i prowadzenia spółek JDG i Spółka w Polsce, czasami warto skontaktować się z ekspertami podatkowymi, aby pomóc zrozumieć swoje obowiązki i zoptymalizować procesy finansowe. Nasze godziny pracy to 9:00-19:00 od poniedziałku do piątku. Wyślij prośbę przez poniższy formularz lub wiadomość na Telegram/Viber, Whatsapp w celu konsultacji.

System podatkowy IP Box Polska, Cypr, Luksemburg

CEO Finevolution Nataliia Haikalova podczas XXI Dorocznego Forum CFO 2023

Dziękuję Ci ;)! Wiadomość została wysłana.
Odpowiemy Ci wkrótce!
astronaut astronaut's hand