zmiany-w-podatku-minimalnym-dla-firm-w-polsce-2024-thumbnail

Zmiany w podatku minimalnym dla firm w Polsce 2024

1 stycznia 2024 zmienią się przepisy podatkowe w Polsce
Polska
 
 
Od 1 stycznia 2024 r. Polska wejdzie w erę znaczących zmian w przepisach podatkowych, naznaczonych przywróceniem minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych. Ta innowacyjna polityka podatkowa jest odpowiedzią na duże straty i niską rentowność firm będących podatnikami.
 

Podstawa opodatkowania w Polsce — szczegóły i innowacyjne podejścia

 

Jedną z kluczowych cech tego nowego systemu podatkowego jest definicja podstawy opodatkowania, która obejmuje składniki odzwierciedlające rzeczywistą sytuację finansową spółek. Podstawa opodatkowania składa się z:

 • 1,5% wartości przychodów spółki (z wyłączeniem zysków kapitałowych) koszty finansowania dłużnego z podmiotami powiązanymi, które przekraczają 30% EBITDA.
 • wydatki na szereg usług lub praw niematerialnych świadczonych na rzecz podmiotów powiązanych w zakresie, w jakim wydatki te w roku podatkowym przekraczają wartość 5% tzw.

 

EBITDA plus 3 mln zł. Istnieje również alternatywna metoda ustalania podstawy opodatkowania, która pozwala spółkom na wybór podejścia uproszczonego.

 

Uproszczona metoda ustalania podstawy opodatkowania w Polsce

Podatnik może wybrać uproszczoną metodę ustalania podstawy opodatkowania, która obejmuje kwotę stanowiącą równowartość 3% wartości przychodów z innych źródeł niż zyski kapitałowe. Po ustaleniu podstawy opodatkowania metodą ogólną lub uproszczoną, od podstawy opodatkowania należny będzie nowy podatek minimalny w wysokości 10%.

 

Następnie, w ciągu 3 lat od dnia zapłaty tego podatku, jego kwotę będzie można odliczyć od podatku „klasycznego”.

 

Rachunkowość i definicje: Regulacja płatności i odliczeń

Podmioty podlegające nowym przepisom podatkowym nadal są zobowiązane do zapłaty ogólnego podatku dochodowego od osób prawnych, ale teraz mogą obniżyć podatek minimalny o kwotę standardowego podatku dochodowego. Obliczenie to może być stosowane do odliczeń w kolejnych trzech latach podatkowych po roku zapłaty podatku minimalnego.

 

System ten wprowadza polskie przepisy podatkowe na nowy etap, zachęcając przedsiębiorstwa do stosowania bardziej przejrzystych i efektywnych praktyk finansowych.

Które firmy w Polsce nie podlegają podatkowi minimalnemu?

Firmy, które nie podlegają podatkowi minimalnemu obejmują:

 • Podatnicy, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą (w ciągu pierwszych trzech lat podatkowych).
 • Instytucje finansowe.
 • Podatnicy, których dochód zmniejszył się o 30% w porównaniu z rokiem poprzednim.
 • Podatnicy, których założycielami, udziałowcami lub partnerami są wyłącznie osoby fizyczne, a także w przypadku posiadania ponad 5% kapitału własnego innych podmiotów gospodarczych lub praw do otrzymywania płatności.
 • Podatnicy prowadzący działalność w sektorze wydobywczym, opieki zdrowotnej lub żeglugi międzynarodowej (których większość dochodów pochodzi z tej działalności).
 • Spółki komunalne, spółki wydobywcze otrzymujące pomoc publiczną, podmioty świadczące usługi opieki zdrowotnej oraz instytucje znajdujące się w stanie upadłości, likwidacji lub restrukturyzacji.
 • Grupy spółek, w których jedna spółka posiada co najmniej 75% udziałów w innych spółkach, pod warunkiem że udział w całkowitym dochodzie tych spółek przekracza 2%.
 • Podatnicy, w stosunku do których ogłoszono upadłość, likwidację lub restrukturyzację.
 • Podatnicy, którzy zawarli umowę o współpracy.
 • Mali podatnicy z rocznym dochodem poniżej 2 milionów EUR.
 • Podatnicy, którzy uzyskali co najmniej 2% swoich dochodów z innych źródeł w trzech poprzednich latach podatkowych przed zapłaceniem minimalnego podatku dochodowego.
Jednakże, nawet jeśli spółka nie znajduje się na liście wyżej wymienionych podmiotów gospodarczych, nie oznacza to, że jest ona automatycznie zobowiązana do zapłaty „podatku minimalnego”.

Każdego roku spółki powinny sprawdzać, czy spełniają warunki do zastosowania tego podatku. Test będzie obejmował analizę, czy udział dochodu podmiotu w jego całkowitym dochodzie (z wyłączeniem zysków kapitałowych) był niższy niż 2% w danym roku, lub czy podmiot poniósł stratę w okresie podatkowym (z wyłączeniem zysków kapitałowych).

 

Aby obliczyć powyższe straty i zyski, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 • Wydatki związane z nabyciem, wytworzeniem lub ulepszeniem środków trwałych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, w tym odpisów amortyzacyjnych.
 • Wynagrodzenie określone w umowie leasingu również nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w roku podatkowym, w tym z tytułu odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych używanych na podstawie umowy leasingu, o ile odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.
 • Przychody i koszty związane ze sprzedażą wierzytelności wynikających z umowy pomiędzy instytucją finansową a dłużnikiem nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.
 • Przy obliczaniu zobowiązań podatkowych nie uwzględnia się wzrostu wydatków z tytułu przychodów z zakupu energii elektrycznej, cieplnej lub gazu (porównanie rok do roku).
 • Nie uwzględnia się również kwot podatku akcyzowego, podatku od sprzedaży detalicznej, podatku od gier, podatku paliwowego oraz podatku emisyjnego zapłaconych przez podmiot odpowiedzialny za te cele.
 • Przychody i koszty związane z podatkiem akcyzowym, które są uwzględnione w cenie nabytych lub sprzedanych towarów objętych podatkiem akcyzowym, nie są brane pod uwagę przy obliczaniu zobowiązań podatkowych.
 • W kalkulacji zobowiązań podatkowych nie uwzględnia się również 20% kosztów pracy i składek na ubezpieczenia społeczne.
 
Jeśli potrzebujesz porady na temat biznesu w Polsce, skontaktuj się z Finevolution – nasz zespół udzieli Ci fachowej porady. Nasze godziny pracy to 9:00-19:00 od poniedziałku do piątku. Wyślij prośbę przez poniższy formularz lub wiadomość na Telegram/Viber, WhatsApp, w celu konsultacji.

CEO Finevolution Nataliia Haikalova podczas XXI Dorocznego Forum CFO 2023

Podatki biznesowe w Hongkongu

Dziękuję Ci ;)! Wiadomość została wysłana.
Odpowiemy Ci wkrótce!
astronaut astronaut's hand